Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com

Sản phẩm »

Tầm nhìn thời đại của Bác Hồ trong việc lựa chọn con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Cách đây 110 năm tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Với khát vọng giải phóng dân tộ, cùng thiên tài trí tuệ, ý chí quyết tâm, nhãn quan chính trị và tầm nhìn sâu sắc, Người đã sáng suốt lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn, hình thành đường lối cách mạng soi đường cho Đảng và nhân dân ta đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  • Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ kỹ thuật

  • Hotline

    Kinh doanh:0915212126
    Kỹ thuật      :0987320203
    Hỗ trợ PM  :0947149777

Chưa có video

Số lượt truy cập: 612289- Đang online : 85