Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com Welcome to Menucool.com
Giới thiệu 
8/1/2015 9:24

Chức năng - nhiệm vụ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 1. Vị trí, chức năng
a) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tư vấn, thiết kế, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm an toàn an ninh thông tin, triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo quy định; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển đô thị thông minh và chính quyền số, chính quyền điện tử.
b) Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm, đánh giá, giám sát năng lực cung cấp của các doanh nghiệp và triển khai các phần mềm dùng chung cho các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
b) Thực hiện khảo sát, tư vấn xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; quản trị, vận hành hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu, hạ tầng nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.
c) Đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh theo quy định.
d) Thực hiện lập dự án đầu tư, lập thiết kế thi công và dự toán, quản lý dự án, giám sát thi công; kiểm định, kiểm thử phần mềm, đánh giá, quản trị và vận hành hệ thống, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng phần mềm và thiết bị,... của tỉnh, của Sở Thông tin và Truyền thông;
đ) Nghiên cứu, tiếp nhận, bảo trì, phát triển và chuyển giao các giải pháp công nghệ cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh.
e) Cung cấp dịch vụ số hoá và tạo lập cơ sở dữ liệu cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
g) Tổ chức các hoạt động, dịch vụ truyền thông, sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm; các hoạt động truyền thông đa phương tiện, truyền thông mạng xã hội; các hoạt động giao dịch sản phẩm về công nghệ thông tin. 
h) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất với các cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.
i) Quản lý, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Thông tin và Truyền thông giao theo quy định của pháp luật. 

 3. Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ, phục vụ và nhân viên (nếu có).

Lượt xem: 1879

Tin mới nhất:

  • Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ kỹ thuật

  • Hotline

    Kinh doanh:0915212126
    Kỹ thuật      :0987320203
    Hỗ trợ PM  :0947149777

Chưa có video

Số lượt truy cập: 946776- Đang online : 105